Tелефон

02 946 16 60
02 846 72 82
факс: 02 846 75 34

Web

www.bimex.bg
facebook/dspbimex
info [at] bimex.bg
design [at] bimex.bg